Leerhuis van de kerkvaders

Bibliografie: Augustinus van Hippo

Werken in vertaling

Kerstpreken van St. Augustinus, uit het Latijn vertaald door J.A. van Lieshout (GGG, 463), ’s Hertogenbosch, GGG, 1934 [ Preken 184-186, 188 en 192-194 ].

S. Augustinus, Over het gelukkige Leven… en Alleenspraken… Uit het Latijn vertaald door J.A. van Lieshout (Wereldbibliotheek, 729), Amsterdam, Wereldbibliotheek, 1936 (Herdruk: 1941).

Aurelius Augustinus, De magistro, ingeleid, vertaald en toegelicht … Gerard Egbert Anton Maria Wijdeveld, Amsterdam, Parijs, 1937 (herdruk: 1938) [ De leraar ].

Aurelius Augustinus, Over den waren godsdienst, vertaald door Gerard Wijdeveld, Amsterdam, Spieghel, Antwerpen, Kompas, 1937.

S. Augustinus, Over het gelukkige Leven… Uit het Latijn vertaald door J.A. van Lieshout (Wereldbibliotheek, 729), Amsterdam, Wereldbibliotheek, 1936 (herdruk 1941), p. 23-77.

Sint Augustinus, Over de zelftucht. De adel van het christelijke huwelijk. Bewerkt door Maria Ruhe (Getuigen, I, 6), Amsterdam, R.K. Boekhandel, 1941 [ De onthouding ].

Augustinus over het Credo…, vertaald en ingeleid door A. Sizoo en G.C. Berkouwer, Kampen, Kok, 1941 [ Enchiridion/Handleiding; Over het geloof en het Symbolum; Preken 212-215; Preek over het symbolum voor de doopleerlingen ].

MUYS, Albert Pieter, De briefwisseling van Paulinus van Nola en Augustinus, Hilversum, Schipper, 1941 [ 14 Brieven ].

Sint Augustinus, Preken voor het volk… vertaald en ingeleid door Christine Mohrmann (Monumenta Christiana I, I) [ selectie van 62 Preken ].

Koopmans, Jacob Hendrik, Augustinus’ briefwisseling met Dioscorus. Inleiding – tekst – vertaling – commentaar, Amsterdam, Jasonpers, 1949 [ Brieven 117 en 118 ].

Van wat St. Augustinus ons heeft nagelaten, in: De Stad Gods 21 (1954-1955) p. 28-189 [ De bergrede van de Heer, fragmenten ].

Uit de geschriften van St. Augustinus, in: De Stad Gods 19 [1952-1953 ] passim [ Over de leugen ].

Geerlings, Hermanus Jacob, De antieke daemonologie en Augustinus’ geschrift De divinatione Daemonum…, Grav. Excelsior, 1953 [ Over de voorkennis van de duivelen ].

Sizoo, A., Christenen, 1953, p. 49-149 [11 Brieven; Preken 34, 220-221 en 355-356 ].

Huisman, Hendrik, Augustinus’ briefwisseling met Nectarius. Inleiding – tekst – vertaling – commentaar, Amsterdam, Babeliowsky, 1956 [ Brieven 90-91 en 103-104 ].

Over de eenheid tussen Christus en zijn Kerk. Sint Augustinus’ verklaring van de zestigste psalm. Presentatie: L. Grollenberg-P. Struik, in: Tijdschrift voor Geestelijk Leven 14 (1958) p. 665-676.

Het bidden van Sint Augustinus vanuit de psalmen…, in: De Stad Gods 31 (1964-1965) tot 37 (1970-1971 [ een lange reeks artikelen met uitgebreide bloemlezing uit Augustinus’ psalmcommentaar ].

Aurelius Augustinus, Homilieën over het Evangelie van Johannes. Bloemlezing samengesteld en vertaald door Cl. Beukers, 4 delen, Brugge-Utrecht, DDB, 1967-1969 [ fragmenten uit preken 1-16, 17-37, 38-75 en 76-124 ].

Eenheid en liefde. Augustinus, Preken over de eerste brief van Johannes, vertaald door T.J. van Bavel, Heverlee, Augustijns Historisch Instituut, 1969.

van Bavel, T.J., Vriendschap en de wet van Christus, in: Ons Geestelijk Leven 48 (1971) p. 177-185 [ Over 83 verschillende vragen, vraag 71 ].

van Bavel, T.J, Augustinus’ preek over psalm 99 (100), in: Ons Geestelijk Leven 54 (1977) p. 122-139 en 170-186.

van Bavel, T.J., Augustinus over de christelijke levensleer, in: Moeder van Goede Raad 1978, p.74-1979,p. 92 [ De christelijke levensleer ].

Thierry, J.J., Opstandingsgeloof, 1978, p. 129-142 [ Preken cod. Guelferb. 8, 15 en 18 ].

227ste preek van St. Augustinus… over de heilige geheimen (vert. F. Vromen), in: Ons Geeselijk Leven, 55 (1978) p. 104-107.

Uiteenzetting van Sint Augustinus over Psalm 132. Vertaling: Zuster Benedicta (= L. Thissen), Luc Verheyen, Michel Coune, Brugge, Zevenkerken, 1979.

van Bavel, T.J., Augustinus aan Eudoxius; Augustinus, Troostbrief aan Sapida, in: Moeder van Goede Raad …, 1979, p. 114-118 [ Brieven 48 en 263 ].

Aurelius Augustinus, Het eerste geloofsonderricht, vertaald, ingeleid en van aantekeningen voorzien door Gerard Wijdeveld, Baarn, Ambo, 1982.

Augustinus van Hippo, Regel voor de gemeenschap. Vertaling en commentaar van T.J. van Bavel, Averbode, Altiora, 1982, Averbode, Altiora, Kok, Kampen, 1982 (herdruk: 1991 ].

Veel te laat heb ik jou lief gekregen. Bij het zestiende eeuwfeest van Augustinus’ bekering. Leven en werk van Augustinus van Hippo. Vertaling en commentaar door T.J. van Bavel, Augustijns Historisch Instituut, Heverlee, 1986 [ Uittreksel uit Brieven, Preken en Preken over de psalmen ]

Aurelius Augustinus, De maagdelijkheid – de totale toewijding aan God, vertaald en ingeleid door Anne-Marijke Silvius-Janssen, Brugge, Tabor, 1988 [ De heilige maagdelijkheid ].

Aurelius Augustinus, De stad van God, vertaald en ingeleid door Gerard Wijdeveld, Baarn, Ambo, 1983 (herdruk: 1992 en 2002).

Aurelius Augustinus, Het goede van het huwelijk, vertaald en ingeleid door Anne-Marijke Silvius Janssen, Brugge, Tabor, 1985.

Luisteren naar Sint Augustinus; preken voor het liturgisch jaar (Kerkvaderteksten met Commentaar, 7), Bonheiden, Abdij Bethlehem, 1985, p. 35-48 [ Commentaar op psalm 97; 15 Preken ]

De Belijdenissen van Aurelius Augustinus, vertaald door Gerard Wijdeveld, Baarn, Ambo, 1985 (herdruk: 1997)

Sint Augustinus, Vier preken over het Onze Vader. (Vertaling Athanasius van de Weijden i.s.m. Victor Camps en Marijn Schrama ], Eindhoven, Augustijnenconvent, 1985 [ Preek 56-59 ].

Augustinus, Questio 46: De ideis, in: Mededelingen der Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen, Afdeling Letterkunde, N.R., 48 (1985) p. 24-27 [ Over 83 verschillende vragen, vraag 46 ].

Twintig preken van Aurelius Augustinus, ingeleid, vertaald en toegelicht door Gerard Wijdeveld (Ambo-Klassiek), Baarn-Ambo, 1986.

Aurelius Augustinus, Carthaagse Preken, ingeleid, vertaald en toegelicht door Gerard Wijdeveld (Ambo-Klassiek), Baarn-Ambo, 1988 [ 15 Preken ].

Aurelius Augustinus, Staat van ontlediging…, vertaald en ingeleid door Anne-Marijke Silvius Janssen, Brugge, Tabor, 1992 [ Het goede van de weduwenstaat; Brieven 130-131 ].

Augustinus van Hippo, Preken over de eerste brief van Johannes. Ingeleid en vertaald door T.J. van Bavel, Augustijns Historisch Instituut, Leuven, 1992

Augustinus, Het geloof in onzichtbare dingen, vertaald uit het Latijn en van inleiding en toelichtingen voorzien door I.J. Wisse (Uit het leven van de kerk), Zoetermeer, Boekencentrum, 1995

Aurelius Augustinus, Over de vrije wilskeuze. Vertaald, ingeleid en van aantekeningen voorzien door Olav J.L. Albers, Baarn, Ambo, 1994

Sint Augustinus, Psalmen 133-134… vertaald en ingeleid door Michel Coune, Brugge, Zevenkerken, 1995 [ Commentaar op Psalm 133-134 ].

Augustinus, Het geloof in onzichtbare dingen. Vertaald en toegelicht door I.J. Wisse. Boekencentrum, Zoetermeer, 1995 [ Uittreksels uit Belijdenissen, boek IV en V; Het nut van het geloven, 23; Het eerste geloofsonderricht, 27; De stad van God boek 10; Preek over psalm 48 ].

Aurelius Augustinus, Commentaar op Psalm 118/119. Vertaald, ingeleid en van aantekeningen voorzien door T.J. van Bavel, Baarn, Ambo, Antwerpen, Kritak, 1996.

Aurelius Augustinus, Als licht in het hart. Preken voor het liturgisch jaar… ingeleid en van aantekeningen voorzien door Martijn Schrama, Baarn, Ambo, 1996 [ selectie van 60 Preken ].

Aurelius Augustinus, De grootte van de ziel. Vertaald, ingeleid en van aantekeningen voorzien door Olav J.L. Albers, Ambo, Amsterdam, 1997.

Ooit een land van kloosters. Teksten van Augustinus over het kloosterleven. Inleiding en vertaling door T.J. van Bavel, Augustijns Historisch Instituut, Leuven, 1999 [ Uittreksels uit: Ordo monasterii; Regel; Het leven van Augustinus (door Possidius); Alleenspraken; De levenswijze van de katholieke kerk; De ware godsdienst; Over drieëntachtig verschillende vragen (vraag 71); Tegen de manicheeër Faustus; Belijdenissen; Over de heilige maagdelijkheid; Over de handenarbeid van de monniken; Tegen de brieven van Petilianus; De stad van God; Over de terechtwijzing en genade; Brieven 5, 22, 36,48, 60, 78, 83, 95, 111, 157, 210, 211, 20* en 243; Preken 343, 355 en 356; Preken over het evangelie van Johannes, Preek over psalm 54; Preek 1 over psalm 36; Preek over psalm 99; Preken over psalm 131, 132 en 133; Preek over psalm 75; Preek 3 over psalm 103; Preek over psalm 83 ]

Aurelius Augustinus, Wat betekent de Bijbel? Christelijke scholing in tekstbegrip en presentatie. De doctrina christiana. Vertaald, ingeleid en van aantekeningen voorzien door Jan den Boeft en Ineke Sluiter. Ambo, Amsterdam, 1999.

VAN BAVEL, T.J., Charisma: gemeenschap. Augustijns Historisch Archief, Leuven, 2000.

Aurelius Augustinus, Het huis op de rots. Verhandeling over de bergrede. Vertaald, ingeleid en van aantekeningen voorzien door Leo Wenneker en Hans van Reisen. Ambo, Amsterdam, 2000.

Aurelius Augustinus, Als lopend vuur. Preken voor het liturgisch jaar. Vertaald en van aantekeningen voorzien door Richard van Zaalen, Hans van Reisen en Sander van der Meijs, Ambo, Amsterdam, 2001. [ Selectie van 37 Preken: Preek over het belang van het vasten ].

Aurelius Augustinus, Zoals het hart verlangt. Preken over psalmen. Vertaald en ingeleid door Martijn Schrama, Wim Sleddens en Hugo De Lil. Meinema, Zoetermeer, 2001. [ Preken over psalm 1, 37, 38, 41, 62, 84, 89 ]

Aurelius Augustinus, Als korrels tussen kaf. Preken over teksten uit het Marcus- en het Lucasevangelie. Vertaald, ingeleid en van aantekeningen voorzien door Joke Gehlen-Springorum, Vincent Hunink, Hans van Reisen en Annemarie Six-Wienen, Ambo, Amsterdam, 2002.

Augustinus, De geest en de letter. Ingeleid, vertaald en geannoteerd door Joost van Neer, Anke Tigchelaar en Izak Wisse. Agora, Kampen, 2002.

Aurelius Augustinus, Het werk van monniken (De opere monachorum). Vertaald door Laurens Baas en Vincent Hunink. Ingeleid door Paul van Geest. Meinema, Zoetermeer, 2002.

Eeuwig geluk. De passie van de vroeg-christelijke martelaressen Perpetua en Felicitas en drie preken van Augustinus. Bezorgd en vertaald door Vincent Hunink, Elisabeth van Ketwich Verschuur en Arie Akkermans, ingeleid door Toon Bastiaensen. Meinema, Zoetermeer, 2004 [ Preken 180-182 ].

Aurelius Augustinus, Wat kunnen wij voor de doden doen? (De cura pro mortuis gerenda). Vertaald, ingeleid en van aantekeningen voorzien door Jan de Boeft en Hans van Reisen. Damon, Budel, 2004.

Aurelius Augustinus, Van aangezicht tot aangezicht. Preken over teksten uit het evangelie volgens Mattheüs. Vertaald en van aantekeningen voorzien door Joost van Neer, Martijn Schrama en Anke Tigchelaar; ingeleid door Joost van Neer, Ambo, Amsterdam, 2004.

Augustinus van Hippo, Over de Drie-eenheid. Ingeleid en vertaald door T.J. van Bavel, Peeters, Leuven 2005.

Aurelius Augustinus, Psalm tegen de donatisten. De weg komt naar u toe. Bezorgd, vertaald en toegelicht door Vincent Hunink, Damon, Budel, 2005.

TEN BOOM, Wessel H. Provocatie. Augustinus preek tegen de Joden. Theologisch essay. Kok, Kampen, 2006 [ Adversus Iudaeos ]

Aurelius Augustinus, De strijd van een christen (De agone christiano). Vertaald, ingeleid en van aantekeningen voorzien door Joost van Neer, Anke Tigchelaar en Izak Wisse, Damon, Budel, 2006.

Aurelius Augustinus, De weg komt naar u toe. Preken over teksten uit het Johannesevangelie. Vertaald, ingeleid en van aantekeningen voorzien door Joke Gehlen-Springorum, Vincent Hunink, Hans van Reisen en Annemarie Six-Wienen, Damon, Budel, 2007.

Aurelius Augustinus, Wijsheid van leerlingen. Preken over teksten uit de Handelingen van de Apostelen. Vertaald, ingeleid en van aantekeningen voorzien door Joke Gehlen-Springorum, Vincent Hunink, Hans van Reisen en Annemarie Six-Wienen, Damon, Budel, 2007. [ Preken 148, 149, 150 ]

Voor verdere lectuur

VAN BAVEL, J., Augustinus. Van liefde en vriendschap. Het wereldvenster, Baarn, 1970.

VAN OORT, J., Augustinus. Facetten van leven en werk. Kok, Kampen, 1989.

SCHRAMA, Martijn, Genezing tot gemeenschap. Eindhoven, 1991.

VAN OORT, J., Augustinus over de prediking. Groen en Zoon, Leiden, 1991.

BROWN, Peter, Augustinus van Hippo. Een biografie. Agon, Amsterdam, 1992.

VAN DER ZWAAG, K., Augustinus, de kerkvader van het westen. J.J. Groen en zoon, Leiden, 1993.

VAN BAVEL, T.J., Als je hart bidt… Augustinus’ leer over het gebed, Augustijns Historisch Archief, Leuven, 1996.

SCHRAMA, Martijn, God in de ander. Augustinus over gastvrijheid en vriendschap., Stichting Plint, Eindhoven, 1998.

SCHRAMA, Martijn, Augustinus. De binnenkant van zijn denken. Meinema, Zoetermeer, 1999.

RUTTEN, Thijs, Augustinus mysticus. Mystiek, narcisme en egoïsme bij Augustinus, geïllustreerd aan Confessiones en Enarrationes in Psalmos, Ten Have, Baarn, 2003.

WILLIS, Garry, Augustinus, Balans, Amsterdam, 2001.

KAZENBROOT, Frank, Het is als een spiegel. De Regel van Augustinus, Abdij van Berne, Heeswijk, 2003

VAN GEEST, P., VAN OORT, J., Augustiniana neerlandica. Aspecten van Augustinus’ spiritualiteit en haar doorwerking., Peeters, Leuven, 2005.

De regel van Augustinus, Ingeleid door Kees Fens. Vertaald door Vincent Hunink, Athenaeum, Amsterdam, 2005 [ Regel; Ordo monasterii ].

Wijsheid van Augustinus, 365 teksten voor elke dag van het jaar verzameld en vertaald door Matthias Smalbrugge. Lannoo, Tielt, 2006.

QUICKE, Gaby, Augustinus. Een reisverhaal. Halewijn, Antwerpen, 2007.

VAN GEEST, Paul, Stellig maar onzeker. Augustinus’ benadering van God, Damon, Budel, 2007.

Terug naar overzicht bibliografie